Hasičská pouť na sv. Hostýně je ZRUŠENA bez náhrady!  

 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pondělí 05 Pro 2022
Home OSH Zlín Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín 2018
Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín 2018 Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Pondělí, 12 Listopad 2018 00:00

V sobotu 10. listopadu 2018 proběhlo v sále Kulturního domu v Lukově jednání "Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín". Letošního zasedání se zúčastnilo 111 představitelů ze 116 pozvaných sborů, dále členové výkonného výboru, starostové okrsků, zasloužilí hasiči a funkcionáři a členové Okresní kontrolní a revizní rady. Jednání řídil náměstek starosty OSH Zlín doc. Ing. Michal Staněk, Ph.D. Mezi hosty jsme přivítali Tomáše Kulendu, místostarostu Obce Lukov a Jana Štalmacha, vedoucího Aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů okresu Zlín.

Účastníky shromáždění přivítal místostarosta Obce Lukov Tomáš Kulenda.

Starosta OSH Ing. Josef Bernátík zhodnotil činnost OSH Zlín za období od předchozího shromáždění představitelů sborů. V úvodu svého vystoupení uvedl: „Z celospolečenského i spolkového pohledu je rok 2018 i pro nás, členy SH ČMS, velmi významný. Oslavili jsme 100 let státnosti velmi zdařilými akcemi, ale osmičky v letopočtu se projevily v činnosti spolku i negativně – 18. 8. 2018 zemřel dlouholetý starosta Ing. Karel Richter. V návaznosti na závěry V. sjezdu jsou ve spolupráci s ústředními orgány státu nadále řešeny oblasti hasičské činnosti, které byly problémové a ztěžovaly naši práci." Starosta dále hovořil o konkrétních akcích v průběhu oslav 100 let státnosti, přípravě voleb nového starosty SH ČMS, vkládání fotek členů do centrální evidence SDH a s tím související výměnou členských průkazů, která musí být provedena do konce roku 2018. V hodnocení činnosti OSH se věnoval práci výkonného výboru, okresních odborných rad a Aktivu zasloužilých hasičů. Členská základna v okrese Zlín přesáhla sedm tisíc členů, počet registrovaných mladých hasičů je nejvyšší v celé ČR s počtem 2093 MH. Od začátku roku 2018 se počet členů zvýšil o 416 na aktuálních 7408 dobrovolných hasičů v okrese Zlín. Velmi potěšitelné je zastoupení mládeže do 18 let, jejichž podíl činí 28,25% a hasiči do 26 let tvoří dokonce 42,29% z celkového počtu. Starosta se krátce zmínil o termínu nahlášení změn členské základny ve sborech v návaznosti na placení členských příspěvků v roce 2019. Zdůraznil potřebu zaslání informací prostřednictvím elektronického formuláře „Hlášení termínů a akcí na rok 2019". V závěru poděkoval za podporu a pomoc při plnění úkolů a zdůraznil, že bez vstřícnosti Zlínského kraje, měst, obcí, KSH, SH ČMS a ostatních spolupracujících subjektů si nedovede představit fungování OSH, okrsků či SDH. Bez spolupráce a vzájemné pomoci bychom velmi těžce naplňovali poslání a hlavní zaměření činnosti SH ČMS. Požádal představitele jednotlivých sborů, aby poděkování předali také těm členům sborů, kteří se na hasičské práci v roce 2018 nejvíce podíleli.

Předsedkyně Okresní kontrolní a revizní rady Anastázie Jurášková přednesla hodnotící zprávu o činnosti rady s důrazem na hospodaření a provádění kontrolní činnosti v okrese. Poděkovala za správnost a úplnost veškeré dokumentace činnosti OSH Zlín a účelnost využití dotačních prostředků.

Hospodář OSH Vlastimil Nevařil předložil stav plnění příjmových a výdajových položek rozpočtu za 1-9/2018, které ukazují na vyrovnaný závěrečný účet hospodaření. Následně okomentoval návrh rozpočtu OSH Zlín na rok 2019, který je postaven jako vyrovnaný.

Byl projednán a schválen „Program jednání Výkonného výboru OSH Zlín na rok 2019" a „Plán činnosti – akcí na rok 2019". Potřebná pozornost byla věnována dokumentu k zajištění výročních valných hromad sborů a okrsků za rok 2018.

V diskusi vystoupili:

Vedoucí sekretariátu OSH Vlastimil Nevařil zdůraznil důležitost komunikace mezi sbory a OSH, kterou nelze bez aktuálních kontaktních údajů zajistit. Informoval o záměru změny systému zasílání zpráv do sborů a prezentování požadavků sborů na webových stránkách OSH.

Martin Holčík ocenil práci s historickou technikou ve sborech a informoval přítomné o pořádání celostátního setkání a soutěže parních stříkaček dne 15. 6. 2019 v Otrokovicích.

Vedoucí Aktivu ZH Jan Štalmach podrobně informoval o činnosti ZH v průběhu roku 2018.

Starosta OSH předal přítomným zasloužilým hasičům pamětní medaile k 100 letům Československa.

Předseda návrhové komise předložil návrh usnesení z jednání Shromáždění představitelů sborů, který byl schválen.

Závěrem řídící shromáždění poděkoval přítomným za spolupráci a podporu a požádal představitele sborů o předání poděkování také těm členům, kteří se na dobrých výsledcích v roce 2018 podíleli. Celé členské základně a jejich rodinám popřál klidný konec roku 2018 a úspěšný rok 2019.

Ve Zlíně dne 10. 11. 2018
Ing. Josef Bernátík, starosta OSH Zlín

Fotogalerie https://timil.rajce.idnes.cz/SPS_okresu_Zlin_2018_Lukov/